Структурите на гражданското общество - обединени за повишаване на капацитета си
началоконтактикарта на сайта
Електронен Регион
КърджалиПазарджикПловдивСмолянСтара ЗагораХасково
Проект
Структурите на гражданското общество - обединени за повишаване на капацитета си
Договор за безвъзмездна
финансова помощ
N:07-23-175-С
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европеския съюз чрез Европейския социален фонд.

Европейски Съюз ОПАК Европейски Социален Фонд
Информация за Карлово
Контактна информация

Адрес: гр. Карлово
Тел.: 0335/99 300 - централа
Кабинет на кмета: 0335/99 310
Факс: 0335/ 93 459
E-mail: karlovo@mail.bg
Интернет сайт: www.karlovo.bg

Информация за услугите предлагани от община Карлово

ФОРМУЛЯР
Община Карлово, област Пловдив

# Вид услуга Звено по изпълнението на услугата Необходими документи Срок Цена
1 Дубликати за актове за раждане, брак, смърт ГРАО Лична карта 3 дни 1.50 лв.
2 Удостоверение за      семейно положение ГРАО Лична карта 3 дни 1.50 лв.
3 Удостоверение за идентичност на имена ГРАО Лична карта 3 дни 1.50 лв.
4 Удостоверение за  родствени връзки ГРАО Лична карта 3 дни 1.50 лв.
5 Удостоверение за наследници ГРАО Лична карта Молба-декларация 30 дни 1.50 лв.
6 Удостоверение за сключване на брак с чужденец ГРАО Лична карта 3 дни 1.50 лв.
7 Удостоверение за липса  на съставен акт за раждане или смърт ГРАО Лична карта 3 дни 1.50 лв.
8 Удостоверение за постоянен адрес ГРАО Лична карта 3 дни 1.50 лв.
9 Удостоверение за настоящ адрес ГРАО Лична карта 3 дни 1.50 лв.
10 Регистрация на постоянен адрес ГРАО Лична карта 3 дни 1.50 лв.
11 Регистрация на настоящ адрес ГРАО Лична карта 3 дни 1.50 лв.
12 Легализация на   документи   за чужбина ГРАО Лична карта 3 дни 1.50 лв.
13 Удостоверение за настойничество или попечителство Сектор "Правно-нормативен" Лична карта Решение на ОбС 30 дни -
14 Удостоверение за   достъп    до информация КАО Лична карта Молба по образец 14 дни 5,00 лв.
Удостоверение за трудов     стаж: УП 3 (образец 30)  - за трудов стаж до 3 год.  -за трудов стаж от 3 до 10 год.  -за трудов стаж над 10 год. УП 2 /брутно трудово възнаграждение или доход за определяне размера на пенсията/  -за трудов стаж до 3 год.  -за трудов стаж над 3 год.
15 Справка за доходи Счетоводство Лична карта Молба по образец 30 дни 1.50 лв.
16 Жалби, сигнали, предложения, молби КАО Молба свободен текст 30 дни -
17 Издаване на скица КиР Документ за собственост 7 дни 10,00лв. за съда 20,00лв.за строеж
18 Издаване на виза за проектиране СТУТ Оригинална скица Документ за собственост Декларация за липса на незаконен      строеж /по образец/ Договор в нотариална форма от останалите  собственици /само при съсобственици/ 14 дни 10,00 лв.
19 Презаверяване на скица, скица-виза при изтичане на 6-месечен срок на валидност КиР Документ за собственост Оригинална скица-виза Декларация   за   липса   на незаконен строеж /по образец/ 7 дни 5,00 лв.
20 Попълване или поправка на одобрен кадастрален план КиР Документ за собственост Геодезично заснемане Декларация за заинтересуваните    лица съсобственици   или   съседи /по образец/ 30 дни -
21 Вписване в регистъра на протоколи за строителна площадка и строителна линия и ниво КиР Строително разрешение 3 дни -
22 Заверка на заповедни книги и вписване в регистъра КиР Строително разрешение Протокол за строителна линия Образец-тетрадка 3 дни -
23 Допускане на проектиране на изменение на Подобрен Устройствен План КиР СТУТ Оригинална скица с предложение на изменението /по преценка/ Документ за собственост Декларация за липса на незаконно строителство /по образец/ Документ за уредени сметки по                  регулация /по необходимост/ 14 дни 10,00 лв.
24 Процедиране и одобряване на проекти, изменящи Подробен Устройствен План КиР, СТУТ Оригинална скица Документ за собственост Допускане на проектиране Проект за изменение за ПУП Документи за уредени сметки по регулация /при необходимост/ Съгласуване с Национален Институт Паметниците на Културата - София /при необходимост/ Декларация за съседи /по образец/   0.2% върху стойността на
обекта
25 Одобряване на идейни инвестиционни проекти СТУТ Скица-виза Документ за собственост Проект в необходимия обхват и съдържание по Наредба № 4 30 дни 0.10 лв. м2
26 Съгласуване и одобряване на работни и технически проекти за строителство СТУТ Документи за уредени сметки по регулация /при необходимост/ Проект в три екземпляра съдържащ:  - Скица виза;  - Документ за собственост;  - Инвестиционно технически проект в   необходимия обем и съдържание съгласно Наредба №4 и комплектовани съгласно изискванията на ЗУТ;  - Проект част "Архитектура"с работна ситуация;  - Проект част "Строителни конструкции" и геоложки доклад, съгласуван с технически контрол по част конструктивна;  - Проект част "Ел.Инсталация";  - Проект част "ВиК";  - Проект част "ОВ'7при необходимост/;  - Проект част "Топлотехническа ефективност";  - Проект част "Технология"/за обекти, в които се предвижда про­изводствена дейност или са предназначени за комплексно обще­ствено обслужване/;  - Трасировъчен план и вертикална планировка;  - Проект част "ПОИС /при необходимост/  - Решение по оценка на въздействието върху околната среда, издавано по реда на Закона за опазване на околната среда 30 дни 0.50 лв. м2, 0.5% от стр.с-т
27 Одобряване на проекти за промяна на функцията на съществуващи сгради или обособени части от тях и реконструкция СТУТ   30 дни 0.20 лв. м2
28 Издаване на разрешение за строеж и акт за узаконяване СТУТ Комплектовани, съгласувани и одобрени части на технически или работен проект за съответния обект Констативен протокол от отдел СК или районен техник за незаконно строителство Договор в нотариална форма по чл.183 от ЗУТ при съсоб­ственост 7 дни 20,00 лв.
29 Издаване на разрешения за строеж на обекти и съоръжения по чл.147 от ЗУТ СТУТ Конструктивно становище, придружено с указания за изпълнение Констативен   протокол   от отдел   СК   или   районния техник за незаконно строителство 14 дни 10,00 лв.
30 Издаване на разрешения за поставяне по чл.56(2) от ЗУТ СТУТ Документ за собственост Одобрен проект за съоръжението вкл. работна ситуация, съгласуване с инстанционните д-ва и КАТ, конструктивно становище и изглед, визуализация Договор за наем /при необходимост/ За държавни  и  общински парцели - одобрени схеми за разположението              на съоръжението, за частни – скици-визи 14 дни 10,00 лв.
31 Удостоверение за промяна на функцията СТУТ Декларация за липса на незаконен строеж /по образец/ Документ за собственост Документи /стр.книжка/ за обекта, на   който ще се променя функцията    /или н.з.декларация за година на строеж при липса/ 14 дни 10,00 лв.
32 Провеждане на процедура за премахване на строежи, които са негодни за ползване, застрашени са от самосрутване или са вредни в санитарно- хигиенно отношение СТУТ Молба /Свободен текст/ Документ за собственост 30 дни -
33 Установяване право на преминаване и на инсталационни мрежи и съоръжения през чужд имот за определен срок КиР Молба /свободен текст/ Документ за собственост Скица   20,00 лв.
34 Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по Устройство на територията СТУТ Молба /свободен текст/   10,00 лв.
35 Издаване на удостоверение и скица по чл.13, ал.4, 5 и 6 от ЗСПЗЗ КиР Молба /свободен текст/ Копие от заявление по чл. 2,ал.1 от ЗСПЗЗ /закон за собствеността и ползване на земеделските земи/ Решение от ОС "Земеделие и гори" 30 дни 40,00 лв.
36 Издаване на удостоверение за идентичност КиР Оригинална скица на имота Документ за собственост 7 дни 5,00 лв.
37 Издаване на удостоверение за изпълнени задължения по чл.52 ал.5 от ЗКИР /закон за кадастъра и имотния регистър/ КиР Документ за собственост Геодезическо заснемане и др.трасировъчни данни при ново строителство или преустройство Строително разрешение Завършени протоколи за строителна линия Екзекутивна документация 30 дни 10,00 лв.
38 Искане за проверка на проекта и заверка на приложение № 3 на протокола за линия КиР Молба /свободен текст/ Архитектурен проект 7 дни -
39 Изготвяне на оценка по чл.210 по ЗУТ КиР   30 дни 10,00 лв.
40 Искане за заверяване на преписи по документи и копие от одобрени проекти и документация към тях /A3 и А4/ КиР Молба Приложение към съответните документи Опис на документите с брой страници 7 дни 2,00 лв.
41 Изпращане на обжалвани преписки в съда и ДНСК-дирекция за национален строителен контрол /РДНСК/ регионална дирекция за национален строителен контрол КиР   7 дни -
42 Протокол за завършен/ незавършен груб строеж -съгласно чл.181 (2) за прехвърлителна сделка на право на строеж СТУТ Молба /свободен текст/ 7 дни -
43 Издаване на удостоверение за регистрация на обекти IV и V категория СТУТ Искане за регистрация с необходимите документи по образец   80,00 лв. – IV кат.
140,00 лв. – V кат.
44 Издаване на удостоверение за отстояние от търговски обекти до здравни и учебни заведения във връзка със закона за хазарта СТУТ Молба /свободен текст/ Документ за собственост - /договор за наем/ Разрешение за ползване на обекта /удостоверение за въвеждане в експлоатация/ 14 дни 10,00 лв.
45 Издаване на обходен лист за прокопаване на улични и тротоарни настилки СТУТ Молба /свободен текст/ Разрешение за строеж Одобрен проект/скица Временна организация на движението – съгласувана с КАТ 7 дни -
46 Разглеждане на преписки от ЕСУТ /експертен съвет по устройство на територията/ КиР     15,00 лв.
47 Издаване на удостоверение за търпимост по §16-ЗУТ СТУТ Молба /свободен текст/ Нотариално заверена декларация Документ за собственост /договор за наем/ 30 дни 10,00 лв.
48 Становище на комисия по чл.201 и чл.203 от ЗУТ СТУТ Искане от съда 7 дни -
49 Становище на комисията по чл. 179 от ЗУТ СТУТ   30 дни -
50 Процедиране на преписки по чл.179 от ЗУТ /заповед и наказателно постановление/ СТУТ      
51 Заверка на молба-декларация за снабдяване с нотариален акт по обстоятелствена проверка ОС Заявление по образец Актуални: скица, данъчна оценка, удостоверение за идентичност, ако е необходимо 7 дни 10,00 лв.
52 Издаване на заверени копия от документи   за   отчужден   имот, придобито вещно право ОС Заявление в свободен текст 7 дни 2.50 лв.
53 Писмени отговори  на молби и заявления, свързани със справки в регистъра на общинска собственост   ОС   7 дни 10,00 лв.
54 Издаване на удостоверения за реституционни претенции ОС Заявление в свободен текст 7 дни 20,00 лв.
55 Издаване на удостоверения   и служебни бележки относно собствеността на имот ОС Заявление в свободен текст 7 дни 10,00 лв.
56 Учредяване право на строеж без търг или конкурс ОС Заявление в свободен текст Одобрен план за застрояване 14 дни По заповед
57 Изкупуване право на собственост ОС Заявление   в   свободен текст Актуална скица Документ за собственост на сградата Удостоверение по § 6 от Преходните правила на Закона за собствеността Удостоверение, че сградата е законно построена Удостоверение за актуално   състояние на юридическо лице Удостоверение за наследници, ако      е необходимо 14 дни По заповед
58 Ликвидиране и замяна на собственост ОС Заявление в свободен текст Актуална скица      Документ за собственост 14 дни  
59 Участие в тръжна процедура, свързана с общинската собственост ОС Закупуване на тръжна документация    
60 Издаване на удостоверения   за картотекиране по чл. 11 от отменения НРПЖ ОС Заявление в свободен текст 7 дни 10,00 лв.
61 Картотекиране на нуждаещи се граждани за общински жилища ОС Молба - декларация по образец 14 дни 1,00 лв.
62 Настаняване и пренастаняване на граждани с доказани   жилищни нужди ОС Заявление в свободен текст 14 дни 5,00 лв.
63 Удостоверение за търговия със спиртни напитки СД Заявление по образец Удостоверение за актуално съдебно състояние Копие от ЕИК /булстат/ Копие от санитарно разрешително от РИОКОЗ /удостоверение/ Копие от удостоверение за регистрация на обекта Фактура за внесена такса 14 дни 50-5000 лв.
64 Разрешително за търговия с тютюневи изделия СД Заявление по образец Копие от съдебна регистрация на заявителя Удостоверение за актуално съдебно състояние Копие от ЕИК /булстат/ Удостоверение от НАП за липса на задължения Служебна бележка от отдел "Счетоводство"  на Община Карлово за липса на задължения Копие от свидетелството за регистрация на фискалното устройство на обекта Копие от удостоверение за регистрация на обекта Фактура за внесена такса 14 дни 50-2000 лв.
65 Категоризация на места за настаняване, средства за подслон и заведения за хранене и развлечения СД Заявление за категоризиране на обекта по образец Формуляр за определяне на категорията по образец Удостоверение за актуално съдебно състояние Справка за професионалната и езикова квалификация на персонала    по образец Копие от документи за професионална и езикова квалификация на персонала Копие от акта за собственост на обекта Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация Копие от договора за наем Нотариално заверено пълномощно   Копие от фактура за внесена такса 60 дни 500-5000 лв.
66 Удостоверение за удължено работно време на търговски обекти СД Заявление по образец Протокол за нивото на шума от лицензирана лаборатория Декларация за осигуряване на   обществения ред в обекта Договор за осигурена физическа охрана, копие от лиценза на охранителната фирма или COT Становище от РПУ Заповед за категоризация на обекта или удостоверение за регистрация 14 дни 200,00 лв.
67 Заверка на регистър за реализирани нощувки в места за настаняване и средствата за подслон СД Регистър на туристическия обект 1 ден 0.30 - 0.70 лв. на ден
68 Изготвяне на удостоверение за данъчна оценка МТД Молба 14 дни 3 дни 2 часа 3,00 лв.
10,00 лв.
15,00 лв.
69 Изготвяне на удостоверение за декларирани данни МТД Искане 7 дни   5,00 лв.
70 Изготвяне на удостоверение за данъчни задължения МТД Искане 7 дни   5,00 лв.
71 Издаване на удостоверение и дубликат за платен данък МТД Искане 7 дни   5,00 лв.
72 Изготвяне на препис /копие/ от данъчни декларации и заверени за вярност МТД Искане 7 дни   5,00 лв.
73 Изготвяне на удостоверения за липса или наличие на задължения МТД Искане 7 дни   5,00 лв.
74 Достъп до обществена информация УК, ОМП Заявление за достъп до информация 7 дни   5,00 лв.
Начало | Областни администрации | Общини | Териториални звена | Форум | НПО от ЮЦР | За проекта | login

©2009 Проект: Структурите на гражданското общество - обединени за повишаване на капацитета си